fbpx
BlogPayong Worship

#PayongWorshipTeam 1: Practical Tips Upang Lumago

Let’s treat this as something na kasama sa mini worship team training. At para sa ating first #PayongWorshipTeam video edition, ano nga ba ang ilan sa mga practical tips na maaari natin na simulan for us to grow as members ng ating mga respective worship team?

Tingnan natin ang issues na ito and sa biyaya Niya, let’s act on it, maging intentional tayo patungo sa pagbabago.

His grace is enough for us to overcome any hurdles and issues while doing ministry and within the ministry.

Alang-alang sa ating Panginoong Jesus at sa Kanyang biyaya, ito ay magagawa. At para sa Kanyang kaluwalhatian, ito ay ating pagsumikapan, alright?

#PayongWorshipTeam are collection of worship team devotionals and articles from Kaps Worship and turned into Christian motivation videos in Tagalog. Sa biyaya ng Diyos, makatulong nawa ito sa bilang mga miyembro ng worship and music ministry ng church ninyo. Sa Diyos ang papuri!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *